Przejdź do treści
Zobowiązanie do ochrony danych osobowych

Jako prężnie rozwijająca się spółka, koncentrująca się na wynajmie maszyn i urządzeń budowlanych, a także zarządzająca Targowiskiem Kwiatowym oraz świadcząca usługi z zakresu wynajmu lokali biurowych i magazynów, mamy świadomość, że zaufanie, wiarygodność oraz rzetelne podejście do prowadzonej działalność to Nasz największy atut doceniany przez Klientów, partnerów biznesowych oraz pracowników.

Dlatego jako spółka, ceniąca prawo do prywatności i ochrony danych osobowych przetwarzanych w związku z prowadzoną działalnością ustanowiliśmy niniejszą politykę ochrony danych osobowych, która zobowiązuje Nas oraz naszych dyrektorów i pracowników, chronić i przetwarzać dane zgodnie z:

 

 • Zasadą zgodności z prawem, bezstronność i jawność.
  Dane osobowe przetwarzane przez Spółkę będą gromadzone i przetwarzane w sposób zgodny z prawem, bezstronny i jawny, celem ochrony indywidualnych praw podmiotów danych.
 • Zasadą ograniczenia wykorzystania danych do określonych celów 
  Dane osobowe przetwarzane przez Spółkę będą uzyskiwane wyłącznie w wyraźnie określonych oraz uzasadnionych celach oraz nie będą przetwarzane w sposób z nimi niezwiązany.
 • Zasadą poprawność/prawdziwość danych.
  Dane osobowe przetwarzane przez Spółkę będą poprawne i, o ile to konieczne, aktualizowane.
 • Zasadą oszczędność/minimalizacja danych.
  Dane osobowe przetwarzane przez Spółkę będą adekwatne i odpowiednie, a ich zakres ograniczony będzie do niezbędnego minimum. Dane osobowe nie będą przechowywane dłużej, niż to konieczne.
 • Zasadą respektowania praw podmiotów danych.
  Spółka respektuje prawa wszystkich podmiotów wskazanych w RODO. Jakie prawa przysługują na mocy przepisów RODO możesz przeczytać tutaj (PDF) oraz jak wnieść żądanie o realizację prawa, przeczytaj tutaj (PDF).
 • Zasadą informowania podmiotów danych o przetwarzaniu danych osobowych
  Spółka zobowiązuje się do wypełniania wobec podmiotów danych obowiązku informacyjnego określonego w art. 12 i 13 RODO w momencie przetwarzania danych osobowych.
 • Zasadą bezpiecznego przetwarzania danych osobowych.
  Dane osobowe będą przetwarzane przez Spółkę w sposób bezpieczny. Stosownie do rodzaju ryzyka, przeciwko nieuprawnionemu przetwarzaniu lub zmianie oraz utracie, zniszczeniu lub nieuprawnionemu ujawnianiu lub udostępnianiu przekazywanych, przechowywanych lub przetwarzanych w inny sposób danych osobowych zostaną podjęte środki techniczne lub organizacyjne.
 • Zasadą ochrona danych w fazie projektowania i domyślna ochrona danych. 
  Spółka zobowiązuje się, że domyślnie przetwarzane będą tylko te dane osobowe, których przetwarzanie jest niezbędne dla określonych celów. Zasada ochrony danych w fazie projektowania i domyślnej ochrony danych będzie stosowana podczas opracowywania nowych usług.
 • Zasada Odpowiedzialność
  Spółka zobowiązuje się, że wszystkie działania dotyczące przetwarzania danych będą przeprowadzane odpowiedzialnie, a każdy z podmiotów ponosi odpowiedzialność za zgodność i jest w stanie ją wykazać. W sytuacji, gdyby doszło do naruszenia ochrony danych osobowych, co skutkować będzie negatywnymi konsekwencjami dla osoby dotkniętej naruszeniem, o wystąpieniu takiego zdarzenia poinformujemy w formie:
 • sms na podany numer telefonu;
 • wiadomości elektronicznej na podany adres e-mail;
 • listownie na podany adres zamieszkania;
 • lub umieszczając informację na stronie www.pgmbw.pl

 

Zasada informowania podmiotów danych o przetwarzaniu danych osobowych

 

Co to jest obowiązek informacyjny?

Podstawą prawną obowiązku informacyjnego jest art. 13 i 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) dalej zw. „Rozporządzeniem” lub „RODO”.

 

Obowiązek informacyjny względem:

 • Obecnych, byłych i potencjalnych Klientów i ich pracowników, tutaj (PDF)
 • Podwykonawców i ich pracowników, tutaj (PDF)
 • Kandydatów do pracy, tutaj (PDF)
 • Nadawców korespondencji elektronicznej, tutaj (PDF)
 • Gości odwiedzających biura, objętych monitoringiem wizyjnym, tutaj (PDF)
 • Podmiotów uczestniczących w prowadzonych postępowaniach ofertowych. tutaj (PDF)